تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - گــــوش کــــن ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

آبـــــجــــی جــــون , دخــتــــر خــــانــــوم ..

گــــوش کــــن!! 

واســــه اثــــبــــات نــــامــــردی پــــســــرا هــــمــــیــــن بــــس کــــه

" بــــه رفــــیــــقــــتــــم چــــشــــم دارهـ  " !! 

واســــه اثــبــــات بــــی مــــرامــــیــــش هــمــــیــــن بــــس کــــه

بــــه نــــفـــــر بــــعـــــد از تــــو مــــیــــتــــونــــه راحــــت بــــگــــه

" دوســــتــــت نـــداشــــتــه " !!

واســــه اثـــبــــات دروغــــگـــو بــــودنــــش هــــمــــیـــن بــــس کــه

روزی صـــد بــــار بــــرات قـــــســـــم مـــــیــــخــــوره کــــه ولــــت نــــمــــیــــکــــنــــه ولــــی

خـــیــــلــــی ســــاده مـــــیــــگــــه

" خـــدافــظ بــرای هــــمــــیــــشــــه " !!

واســــه اثــــبـــات بــــی نــــامـــــوســــیــــش هــــمــــیـــــن بــــس کــــه

جــــون مــــامــــانــــشـــــو واســــت قــــســــم مــــیــــخــــوره و خــیــــلــــی ســــاده

" مــــیــــزنــــه زیــــرش " !! 

واســــه اثــــبــــات بــــی شـــــرفـــــیــــش هـــــمـــــیـــــن بـــــس کـــه

بـــــعـــــد دو روز دوســــتــی

" ازت لـــــب مــیــــخــواد  و  "....

واســـــه اثـــــبــــات نـــــمــــک نــــشــــنــاســـــیــــش هـــــمــــیـــــن بـــــس کــه

مــیــــشــیــــنــــه پــیــــش رفــیــــقــاش و از

" رنــگ تــنــــت و کــادوهــاتـــو و جـــمــــلــه هــای عــاشـــــقــــانـــــت مــیــــگــه و مــیــــخــــنــدن "

اون تــا وقــــتــی بــاهــاتــه

" عـــــشــــقــــــم "

صـــــدات مــیــــزنــه

و وقــــتــی رفــت بــا نــــفـــــر بـــــعـــــدی مـــــیــــشـی

" لــــآشـــــی "

هـــــرچــقــــدرم کــــــه زیــــبـــــا بــاشــــی

هــــــر چــقـــــدرم کــــه بـــــامـــــعـــــرفـــــت بـــــاشـــــی

هــر چــقـدرم کــه سـیرش کـنــی و هـر چــقــدرم کــه بــخـوایــش ...

ولــــت مـــــیــــکــنــــه !!

خــیــــلــی راحـــــت ...

حــتــی وقــــتــی بــــره هـــــم تـــــو " دلــتــــنــــگ " و " نــــگــران " مــــیــــشــــــی ...

امـــــا اون چـــی ؟ !

  دســت خــودت نــــیــــســــت دوســــش داری ولـــــی !!
 
بــکــن دلــتــــو از اون نــامــــردی کــه

فـــــقـــــط و فـــــقـــــط واســـــه 5 دیـــــقـــــه بـــــرهــــنــــگــی مـــــیــــخـــــوادت ... 

هــــــــــــــع ....

الــــبــــتــــه هــــمــــه ایــــنــــجــــوری نــــیــــســــتــــن ...

هــــنــــوز هــــم تــــعــــداد کــــمــــی مــــرد وجــــود دارهدوشنبه 21 دی 1394 08:14 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir