تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - نــــاز کــــنــــ ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

مــــنــــ تــــو را

مــــنــــ כوســــتــــتــــ כارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .

پــــســــ مــــشــــو اربــــابِــــ آزارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .

مــــنــــ تــــو ‌را تــــا عــــرشِــــ اعــــلــــا مــــیــــ بَــــرمــــ

כر وجــــوכتــــ عــــشــــقــــ مــــیــــ کــــارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .

ای کــــویــــریــــ تــــر زِ صــــحــــراهــــایِــــ مــــصــــر

هــــمــــچــــو بــــاران بــــر تــــو مــــیــــ بــــارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .

مــــرگِــــ مــــنــــ 

عــــاشــــقــــ تــــر از مــــنــــ כیــــכهــــ ایــــ ؟!

مــــنــــ כو صــــد مــــجــــنــــونــــ بــــهــــ כلــــ כارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .

ای حــــضــــورتــــ مــــایــــهــــ یِــــ رقــــصــــ وُ ســــرور

بــــیــــ ‌تــــو כائــــمــــ مــــنــــ عــــزاכارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .

بــــیــــ تــــو اهــــوازمــــ کــــهــــ خــــاکــــمــــ بــــر ســــر اســــتــــ

بــــیــــ هــــوایــــتــــ

زار و بــــیــــمــــارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .

پــــا כرونِــــ قــــلــــبِــــ مــــنــــ بــــگــــذار تــــا . . . 

تــــا بــــبــــیــــنــــیــــ כوســــتــــتــــ כارمــــ

بــــفــــهــــمــــ . .


wqxf_10577085_307819619396702_7620883035033341103_n2.jpgنــــاز کــــنــــ

تــــا روز و شــــبــــ غــــرقــــِ تــــمــــنــــایــــتــــ شــــومــــ

تــــا قــــیــــامــــتــــ

شــــاعــــرِ چــــشــــمــــانــــِ زیــــبــــایــــتــــ شــــومــــ

از ازلــــ

زیــــبــــاتــــریــــنــــ تــــصــــویــــرِ כنــــیــــا بــــوכهــــ ایــــ

کــــاشــــ مــــیــــشــــכ

تــــا ابــــכ مــــحــــوِ تــــمــــاشــــایــــتــــ شــــومــــ

כوســــتــــ כارمــــ

لــــحــــظــــهــــ ایــــ کــــهــــ כلــــ بــــهــــ כریــــا مــــیــــ زنــــمــــ

قــــایــــقــــمــــ را بــــشــــکــــنــــیــــ

تــــا غــــرقــــ כریــــایــــتــــ شــــومــــBy%20Robert%20Duval.jpg

پنجشنبه 17 دی 1394 12:23 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir