تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - مرا ببــــــوس ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

 

کنار چرخ خیــــــــاطی

مرا ببــــــوس

درست وقتی که بوی روغــــــــن چرخ میدهم ،

در آشپــــــــزخانه

مرا ببــــــــوس

درست وقتی که بوی غــــــــذا میدهم ،

وقتی با چاقـــــــــو دستهایم را دریدم

مرا ببـــــــــوس

درست وقتی که بوی خـــــــــون میدهم ،

وقتی تمام روز  خانه را تمیـــــــــز کرده ام

مرا ببـــــــــوس

درست وقتی که خستگی با بوی عـــــــــرق

ذهنم را درگیـــــــــر کرده است ،

بدون اینکه رژلـــــــــب بزنم

مرا ببـــــــــوس

روزهایی که از دردهای مــــــــزمن پر...

به خود میپیچـــــــــم

مرا ببـــــــــوس

لحظه هایی که ناامیـــــــــد به تخت چسپیده ام

مرا ببـــــــــوس

وقتی ساکت روی کانـــــــــاپه لم داده ام

مرا ببـــــــــوس

لحظه های که گریـــــــــه میکنم

مرا ببــــــــوس

وقتی شبها از کابـــــــــوس های وحشیانه نجات پیدا میکنم

مرا ببـــــــــوس

لحظه های که به اشتبـــــــــاه خود پی میبرم

مرا ببـــــــــوس

لحظه های که به اشتبـــــــــاه خود پی میبری

مرا ببـــــــــوس

وقتی دستهایم و تنم از شدت تـــــــــرس میلرزند

مرا ببــــــــوس

وقتی دردهای عمیق تفـــــــــکر فرا میگیردم

مرا ببـــــــــوس

مرا ببـــــــــوس و بدان برای بوسیـــــــــدن

بهانه های زیادتری به جز تمایلات جنـــــــــسی وجود دارد

مرا ببـــــــــوس قبل از آنکه سکـــــــــوتم

همه جهان را به ویـــــــــرانی بکشاند

 

 

زن

حقیقت عشـــــــــــــق را زود تشخیص می دهد

با حس نیرومند زنـــــــــــــی ،

و اگر دبّــه در می آورد

از آن است که عشــــــــــــق هم برایش کافی نیست ،

او بیش از عشــــــــق می طلبد ،

جــــــــــــــــان ِ تو را ...

 

wiLA8.jpg

شنبه 12 دی 1394 12:57 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir