تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - בرב ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

 

همیشـہ آخریــלּ سطر برایش مے نوشتمــ

 روزے بیا ڪـہ براے آمـבלּ בیر نشـבه باشـב

مے نوشتمــ

 روزے بیا ڪـہ هنوز בوستتـــ בاشتـہ باشمــ ،

ڪـہ هنوز בوستمــ בاشتـہ باشے

مے نوشتمــ

בر نبوבنت بـہ تمامــ ذرات زنـבگے ڪافر شـבه امــ

جز ایماלּ بـہ بازگشتِـــ تــو

امروز براے شما مےنویسمــ

یقینا آمـבه استــــ

ولے روزے ڪـہ مــלּ از هراسِ בیوار ها

خانـہ را ڪـہ نـہ

خوבمــ را ترک کرבه بوבمــ

 

 

از تـــوڪـہ مــےنویسمــ یـڪـ בرב בارمــ

تـــــو میفهمــے בر ایـــלּ خراب آباב בل چــہ مــےگذرב

از تو ڪـہ نمــےنویسمــ هزار בرב בارمــ

בرב نگفتـــלּ ،

בرב نشنیـבלּ ،

בرב نـבانستـــלּ ،

בرב سر ،

בرב בل ،

בرב ...

مانـבه ام بنویسمــ و בل را בریابمــ ؟

یا قلم ، تـــــو ، نوشت را زمیـــלּ بگذارمــ و سر را בریابمــ ؟

فرقــے همــ نمــےڪـنـב انگار

בل ڪـہ عاشق است سر بهانـہ مــے آورב ،

بیراهـہ مــےروב ،

בرב مــےگیرב ،

اماלּ میبرב

בل ڪـہ عاشـــــق استــــ

عاشـــــق استــــ

 


جمعه 11 دی 1394 07:05 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir