تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - دختــــ ــ ـــ ــ ـــر ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

 

اسمشـــ دختـــــ顔絵文字 のデコメ絵文字ـــــر استـــ

همــــانـــ کسیـــ کهــ

نمیتــــوانـــد از ساعتــــ هشتــ شبــــ بیــــرونـــ باشــــد

همــــانـــ کسیـــ کهــ

استــــادیــومــ فـــوتبــــالــ رفتنـــ بـــرایشـــ ممنـــوع استـــ

همـــانیـــ کهــ اختیــــارشـــ دستـــ مـــرد استـــ

همــــانیـــ کهــ نبـــــاید بلنــــــد بخنـــــدد

همـــــانی کهــ ماشینــ هـــا بــــرایـــ ســــوار کـــردنشــ

کنـــار خیـــابانـــ صفـــ میکشنـــــد

همــــانـــ کســـیـــ کـهـــ

 !...بـــســـ کنیــــد دیگـــــر ...!

دنیــــا را برایشــــانـــ جهنـــمــ کـــرده ایـــد

دختــــ顔絵文字 のデコメ絵文字ــــریــ کهــ

هـــروقتـــ نـــاراحتـــ بـــودیُــ فکـــرتـــ مشغــــولــ بـــود

کـــافیهــ بهشــ زنگــ بـــزنیــ تــــا آرومتـــ کنهــ

دختـــــ顔絵文字 のデコメ絵文字ــــری کهــ

چیــــزیــ کهــ پوشیـــدیــ یـــا مـــدلــ مـــوهـــاتـــ یـــا هیکلتـــ واسشـــ مهمــ نیستـــ

حتیــ بــا تهــ ریشُــ قیـــافهــ خستتـــ

بـــازمــ محکمــ دستتـــو میگیـــرهـ تـــا بهتـــ اعتمـــاد بهــ نفســ بدهــ

دختـــــ顔絵文字 のデコメ絵文字ــــریــ کهــ

وقتیـــ حــوصلشـــو نــداریُــ بـــاهـــاشــ بـــد حرفـــ میـــزنیـــ

جای اینکه اونم باهات بد حرف بزنهـــ

فقــط صـــداشـــو آرومتــــر میکنهُــ میگهــ

باشهــ هـــرطـــور تـــو بخـــوایــ

دختــــ顔絵文字 のデコメ絵文字ـــــریــ كهــ

همهــ جــورهــ تـــو رو میخـــاد حتیــ بهــ دیگـــریــ فكـــرمــ نمیكنـــهــ

اینـــارو اگهــ قـــدرشـــونـــو نــدونیـــن حتـــیـــ بهتـــونــ اعتـــراضــ نمیکننــ

فقـــط از درونــ میشکننــ ﻭ بیــ ﺻـــﺪﺍ ﻣﻴـــﺮنــ

 ســــــلامتیهــ هــــر چیـــ دختــــ顔絵文字 のデコメ絵文字ــــر پــــاکهــ

%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84.gif  لبخنـــــ%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.gـــــد خـــــــــــــدا روزتـــــــــــ مبــــــــــارکــــــــــ %E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84.gif


جمعه 11 دی 1394 06:52 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir