تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - خشونتــــ علیـــــه زنـــــان ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

خشونتــــ علیـــــه زنـــــان

همیشه یک چشــــم کبود و دندان شکسته و بینـــــى خونی نیستـــــ

خشونتــــــ اضــــطرابیستــــــ که در جـــــان زن استــــــ

که فکر میکنــــــد باید

لاغـــــرتر باشد

چــــــاق تر باشد

زیبـــــاتر باشد

خوشحــــــال تر باشد

سنگیــــــن تر باشد

خـــــــانه دار تر باشد

عاقــــــل تر باشد

خشونتـــــ آن چیزیستــــــ که زن نیستـــــ و فکـــــر میکند بایــــــد باشد

خشونتــــــ آن نقابیستـــــ که زن به صـــــورتش میزند تا خــــــودش نباشد

تا برای مـــــــردش کافی باشد

زنــــــان یک جامعه را محــــــدود کنید

آن ها را تو ســــری خور و حقیــــــر کنید

تمسخــــــرشان کنید

کاری کنید تا بزرگتـــــرین آرزویشـــــان ازدواج و

بزرگتـــــرین هنرشـــــان آشپـــــزی و خیــــــاطی باشد

بلایـــــی بر سر آن ها بیاورید تا از اجتمـــــــــاع بترسند

تخم تفکری در ذهـــــن پدرانشــــــان بکارید

تا ایمـــــان بیاورند دخترانشـــــان را باید در قفس پــــــرورش دهند

کتابـــــ علــــم و قلــــم و چکــــش را از دخترانشـــــان بگیرید

و به جای آن ملاقــــه و ســـــوزن و انجیــــــل به دستانشـــــان بدهید

با جوانانشــــان کاری کنید که از جنس مخالفشـــــان دور باشند

ولی تمام تفکرشـــــان پیش آن ها

و هر کســــی که برای آزادی زنــــــان تلاش کرد

را بنده شیـــــطان و دشمـــــن خـــــدا بنامید که او دشمـــــن ما

 و ما خـــــــدای زمیـــــــن هستیم

من تضمیــــــن میدهم همچین جامعه ای هــــــزار سال هم بگذرد

پیشرفتــــــ نخواهــــــد کرد‌


دوشنبه 16 آذر 1394 09:49 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir