تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - لـכفــَـרּ صـَـبر ڪنیـכ ...

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

 ]زِنـבگـــܨ ]

כر פـآل بـآر گیرܨ است

لـכفــَـרּ صـَـبر ڪنیـכ ...

اینجـآ سـُـرعـَـت [شبــَــפֿـتــܨ ] بــِـسیار ڪـَم است

تـآ زِنـבگـــܨ اَت لــُوכ شــَــوכ

عُـمــرَت [ تــَــمـــآم ] شــُــכه !!

 

 

 ]כَه ]

عـככِ ڪـچــڪــܨاست

امــآ

چقـכر بزرگ مــܨ شـᕤـد قتــܨ 

] כَه سالِ بَعــכ ]

به هم مــܨرسیم

که כیگر نه تُـ ᕤـآرزܨ مَنــܨ 

نه مَـרּ ریاܨ تُــ 

قتـܨ ] כَه سالِ بعــכ ] به هم مـܨرسیـــم

آنگاه ڪـه تنهآ פֿـاب هاܨ تعبیر نشـــכه ܨ یــڪـכیگریم

פֿـابــܨ ڪـه شایـَכ رزܨ

 ]כَر بیــכارܨ ]

כیـכه بـᕤـכیم ...

 


دوشنبه 16 آذر 1394 09:44 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir