تبلیغات
בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙ - کـــجـــایـــیــــ عـــلـــاقـــهـــ یـــ مـــنـــ ؟

בَریچـــــــــــ ﮧ ے פֿــیال ܓ♥●•٠·˙

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

 

عــــاشــــقــــیــــ دلـــــ مــــیــــخــــواهــــد

" تــــو" کــــنــــارمــــ بــــاشــــیــــ

مــــن آنــــقــــدر مــــیخــــنــــدم کــــهــــ

مــــبــــادا خـــــنـــــدهــــ دیــــگــــریــــ را بــــبــــیــــنــــیــــ

" تــــو" کــــنــــارمــــ بــــاشــــیــــ

آنــــقــــدر بــــهــــ چــــشــــمــــانــــتــــ خــــیــــرهــــ مــــیــــشــــومــــ

کــــهــــ مــــبــــادا چــــشــــمــــانــــ دیــــگــــریــــ

نــــگــــاهــــتــــ را از مــــنــــ بــــدزدد

" تــــو" کــــنــــارمــــ بــــاشــــیــــ

مــــنــــ عــــمــــیــــقــــ تــــر نــــفــــســــ مــــیــــکــــشــــمــــ

کــــهــــ تــــمــــامــــ عــــطــــرتــــ ســــهــــمــــ مــــنــــ بــــاشــــد 

" تــــو" کــــنــــارمــــ بــــاشــــیــــ

حــــالــــ مــــنــــ خــــوبــــ اســــتــــ

خــــیــــالــــتــــ راحــــتــــ مــــنــــ جــــز آغــــوشــــ تــــو،

حــــتــــیــــ بــــهــــ دیــــوار هــــمــــ تــــکــــیــــهــــ نــــمــــیــــکــــنــــمــــ

آغــــوشــــ تــــو امــــنــــ تــــریــــنــــ تــــکــــیــــهــــ گــــاهــــ مــــنــــ

 

 


 

  

مــیــخـــواسـتــمـــ دوســتـــتــــ داشـــتــــهـــ بـــاشــــمـــ
خـــودتـــ را نـــداشـــتـــمـــ
کـــجـــایـــیــــ عـــلـــاقـــهـــ یـــ مـــنـــ ؟
پنجشنبه 1 بهمن 1394 02:30 ب.ظ |- ≾~• زَهــــ✿• 66 •✿ ــــــرآیـــے •~⋩ -| ستـــاره موخوامــ()

Design: Bia2skin.ir